54E517 - HEAVY RAYON PTD. DSN#517 - VTE

54E517 - HEAVY RAYON PTD. DSN#517 - VTE