54E557 - HEAVY RAYON PTD. DSN#557 - VTE

54E557 - HEAVY RAYON PTD. DSN#557 - VTE