54E570 - HEAVY RAYON PTD. DSN#570 - VTE

54E570 - HEAVY RAYON PTD. DSN#570 - VTE