54E583 - HEAVY RAYON PTD. DSN#583 - VTE

54E583 - HEAVY RAYON PTD. DSN#583 - VTE