54E596 - HEAVY RAYON PTD. DSN#596 - VTE

54E596 - HEAVY RAYON PTD. DSN#596 - VTE