54E597 - HEAVY RAYON PTD. DSN#597 - VTE

54E597 - HEAVY RAYON PTD. DSN#597 - VTE